KSJ historik

Korpo Sea Jazz 20 år

Kurt-Erik ”Kurre” Långbacka

Texten ingått i Korpo Sea Jazz 20-års programhäfte år 2009.

Jazzkvällen på Forellen

Att fastställa en jubileumstidpunkt för Korpo Sea Jazz har  sina svårigheter.  Att vi firar 20 år är för all del helt klart. Men vad firar vi? Årets festival är ju den 20:de i ordningen,  vilket innebär att den första festivalen måste ha ordnats sommaren 1990! Men å andra sidan talar vi om att vi har inlett Korpo-jazzandet sommaren 1989- och  då är det också 20 år sen starten!! På basen av få bevarade dokument från den första tiden tror jag att vi jazzade privat hos Långbackas på ”Simsala”  i Galtby sommaren 1989 med  Micke, Ralf och Kurre som aktörer. Micke tyckte att det skulle vara trevligt att bjuda in proffskolleger till en jazzweekend  i Korpo och fick följande sommar ihop ett tiotal musiker som jammade på  restaurang Forellen under rubriken ”Jazzkvällen på Forellen”. Ralfs sonhustru Anu  gjorde tiotalet handmålade reklamblad  i format A 4, som  tillsammans med buskradion såg till att vi hade fullt hus.

Utgångspunkten för de första  årens programutbud var att få musiker med anknytning till  skärgården lockade till talko- och jamartad jazzunderhållning. Där fanns pianisten  Esko Linnavalli, sommarboende i Houtskär, pianisten Teuvo Suojärvi, Nagu, gitarristen ”Luumu” Kaikkonen, Norrskata, tenoristen Rasmus Korsström,  Korpoström, tenoristen Eije Oscarsson, Houtskär, Micke, Ralf och Kurre Långbacka , Galtby, och vibrafonisten Edgar Ehrström, Kumlinge. Micke lockade dessutom med sin trombonistkollega från UMO  Markku Veijonsuo samt för den viktiga kompfunktionen  basisten Jorma Ojanperä och trummisen Esko ”Rusina” Rosnell. Redan år 1993 såg vi de första tecknen på expansion, då man förutom Forellenjammet även bjöd på ”gratis  smakprov”  på terassen till den nyöppnade restaurangen ”Buffalo”. Expansionen syntes även på artistutbudet då ”About Seven Brothers” uppträdde som huvudband på Forellen. Där fanns musiker som senare återkom många andra gånger i olika sammansättningar, Antero Priha trumpet, Esa Pietilä, saxofon, Jarmo Savolainen, piano , ”Pekkis” Pekka Sarmanto, bas och Heikki Sandrén, trummor. Pianisten Teuvo Suojärvi hade nu också med sig sin bror Tauno på bas.

Föreningen Korpo Jazz r.f.  bildas 

Expansionen förde med sig nya utmaningar, inte minst ekonomiska. Det existerade förstås en ”egen”  Sea Jazz ekonomi. Men basen utgjordes av hur de av arrangörerna satsade privata slantarna skulle komma i retur i form av biljettintäkter. Siffrorna var blygsamma men utfallet var inte alltid lika stort som insatsen. Då intresset för jazzen i Korpo undan för undan hade vuxit beslöt man sommaren 1994  grunda en registrerad förening, som skulle ge fler frivilliga medarbetare och en stabilare grund för ekonomin. I det stiftande mötet den 30 juli 1994 deltog sex personer, två i Korpo fast bosatta kommundirektören Erik Westerback och fotografen Renja Leino, två Helsingforsare tillika sommarkorpobor – Mikael och Ralf Långbacka och två Korshomare , Kurt-Erik Långbacka, också han sommarboende i Korpo och Edgar Ehrström, kantor i Solf och sommarboende i Kumlinge. Vid den efterföljande jazzkvällen på Forellen antecknade sig genast ytterligare 23 personer som villiga att bli medlemmar och erlägga en medlemsavgift på 50 mk. Ralf utsågs till ordförande i interimsstyrelsen, Kurre till sekreterare, Gunilla Holmström till viceordförande samt Erik Westerback och Mikael Långbacka som medlemmar. Inregistreringshandlingarna inlämnades den 14 juli 1995.

Fortsatt expansion

Under föreningens födelseår ordnades också två konserter. Sen blev det fart på expansionen. 1996 ordnades den första seglingen Korpo runt och  arrangemanget ledde till att Korpo också fick en egen båtklubb följande år, Korpo Sjöfarare. Samma år ordnades även tre konserter under festivaltiden. Följande år ordnades den första konserten på Korpo Gård och det första framträdandet i grannkommunen Nagu. Ett tryckt program åstadkoms nu också för första gången. År 1998 kom Houtskär in i bilden och hela 8 konserter ordnades. Följande år prövades hembygdsmuseet som konsertplats och antalet konserter steg till 10. Den första sommaren efter millennieskiftet togs ett första steg över Skiftet med konsert i Lappo. Det totala antalet konserter hade stigit till 12. Jazzlegenden Erik Lindström gästade festivalen 2001, då antalet konserter hade stigit till 13. Följande sommar föddes en ny aktivitet, Sibelius  i Korpo, som genast väckte stort intresse. Jazzen landsteg nu också i Pargas. År 2003 anskaffades främst inom ramen för Sibelius-projektet en konsertflygel som placerades på Korpo Gård. Ett ungdomsläger ordnades och hela 16 konserter ordnades. Följande år inleddes EU-projektet Music Mix varvid även folkmusik kom in i bilden. Ett år senare bjöds publiken delvis som en följd av EU-projektet Music Mix på hela tre olika festivaler, Korpo Folk Music, Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz. Antalet konserter steg till 19. Expansionen har fortsatt. Nya festivalorter har tillkommit  Utö 2006, Nötö 2008 och sommaren 2009 för första gången även Iniö. Under den 20:de Sea jazzen  hålls helt stilenligt 20 konserter. Sibelius i Korpo bidrar dessutom till sommarens programutbud med fyra musikframträdanden och ett föredrag. Folkmusiken har överlåtits till Houtskär.

Ett sammandrag av verksamheten under de 20 åren visar att publiken i VästÅboland och Lappo har erbjudits   183 jazzkonserter, 18 Sibelius-konserter, 3 separata framträdanden i klassisk seriös musik, 10 folkmusikframträdanden,  15 musik med kommentarer under vinterhalvåret, 12 blåsarläger och ett folkmusikläger. Dessutom har föreningen anskaffat en konsertflygel, rest en minnesstod över den unge sommarkorpobon Jean Sibelius och med hjälp av EU-medel inköpt ett 20-tal blåsinstrument som gratis används av ortens ungdomar. Och inom den år 2003 grundade Skärgårdsblåsarna har under terminerna i samarbete med Arkipelag, Art-dur och Skärgårdens folkhögskola getts  otaliga individuella blåsarlektioner samt hållits läger.  Över 300 musiker och sångare har gett glans åt evenemangen

High Lights

Att plocka ut toppar från 20 år är nästintill omöjligt och dessutom högst subjektivt. Alla framträdanden har haft sin charm och ingen inom organisationen har ens haft en teoretisk chans att åhöra allt i detta enorma utbud. Några framträdanden som väckt extra stor uppmärksamhet kan kanske ändå förtjäna  nämnas.  Teuvo Suojärvis engagerande pianospel på Forellen under de första åren var en upplevelse. Och minneskonserten för Teuvo 1998 med Lasse Hirvi, Riitta Paakki och Pessi Levanto blev också ett starkt minne. Jubileumskonserten 1999 på Hembygdsmuseet med Claes Andersson kvartett, Välipakka-Lahti Quintet och Nordiska Trombonkvartetten var mycket uppskattat. Ett annat minnesvärt tillfälle var legenden Erik Lindströms medverkan i konserten på Hembygdsmuseet två år senare. Tribute to Lars Gullin med ”Paroni” Paakkunainen var också en stark upplevelse. Sånggruppen Rajaton fyllde Korpo kyrka 2004 och vid samma festival var också Kommunalgården (alternativ konsertlokal pga. av faran för åska och regn) fylld till sista plats med  UMO  Playing Basie på estraden. Iiro Rantalas insats vid den tvärmusikaliska konserten på Korpo Gård 2006 gick också till historien. De medryckande svängiga och swingiga  upplevelserna  vid jamet i K-stream Jazz Club 2007 med Petri Juutilainen som munvig värd skapade likaså en fantastisk stämning.

En annan typ av HighLight var naturligtvis besöket av republikens president, Tarja Halonen med följe vid konserten på Verandan  på Norrskata 2002 och hennes visit på konserten i Rumar Strand Marina år 2006. Besöken betraktar vi gärna som ett erkännande från ”högsta ort”.

Organisation, ekonomi och framtid

Under de första fem åren sköttes jazzen som ett Långbackskt familjeföretag, där Micke svarade för artistkontakterna och Kurre och Ralf delade på den administrativa bördan. 1994 bildades som nämnts Korpo Jazz r.f. och en normal föreningsverksamhet har sedan dess varit basen i verksamheten. Ralf åtog sig ordförandens roll, Micke skötte fortfarande artistkontakterna och Kurre tog hand om det övriga och var en tid både sekreterare, kassör och verksamhetsledare. Den ”familjära” sidan av arrangemangen sköttes ändå fram till 1999, varefter artisterna inkvarterades i inhyrda B& B utrymmen på orten. Att inkvarteringen under tio år inte var ett så litet projekt visar siffrorna från 1999 då 24 personer bodde hos Kurre och Titti på Simsala, 15 hos Ralf och Gittan på Lyckobo, 2 hos Kristian och Gitta på Långholm och en hos Ljungmans. I regel ingick också ett nattligt party både hos Kurre och Ralf i värdskapet. Ett stort tack till våra fruar som ställde upp på denna krävande men också roliga aktivitet.  År 1998 engagerades Carina Andersson för det alltmer krävande kassörsuppdraget, vilket hon fortsatte med ända till 2005, varefter bokföringsfirman Ö-konsult har handhaft sysslan. Johan Gräsbeck fungerade som deltidsanställd verksamhetsledare  åren 2005- 2006. Kurre skötte ordförandeskapet åren 2004 – 2006, varefter Bosse Mellberg övertog sysslan. Antalet medlemmar är för närvarande 130.

Egendomligt nog har ekonomin för Korpo Sea Jazz med sitt lilla publikunderlag i yttre skärgården bortom färjor och broar och med sitt betydande artistutbud ändå gått ihop. Lätt har det inte alltid varit. Att musikerna har varit förstående, fonder och sponsorer generösa är en stor del av orsaken. Verksamhetens expansion (och penningvärdets försämring) syns  naturligtvis i boksluten. Den nya föreningen inledde verksamheten 1994 med ”arvet” efter de första fem åren med ett kapital på 823,38 FIM  (ca 135 euro) År 1996 balanserade budgeten på 10.000  FIM(ca 1.650 euro). 2002 års budget uppgavs både i mk och euro dvs 162.000 FIM och 27.250 euro. Två år senare med både Sibelius i Korpo, Korpo Folk Music och lägerverksamhet inbakade var slutsumman i budgeten uppe i drygt 45.000 euro. Enligt senaste bokslut, för 2008, uppgick de sammanlagda kostnaderna 55.690 euro.  Music Mix projektet åren 2004-2006  innebar en stor satsning där föreningen för att klara självfinansieringen upptog ett lån på 15.000 euro. Lånet har betalats bort och projektet gick som avsett var i stort sett jämnt ut. Som mest vara de totala årskostnaderna under projektåren -2004 – uppe i drygt 70.000 euro. I snitt har festivalintäkterna kunnat delas i tre nästan lika stora delar. En tredjedel har kommit från fonder och offentliga samfund, en tredjedel från av föreningen själv anskaffade sponsorer och en tredjedel från biljettförsäljning .

Personligen, och med risk för jäv, anser jag att Korpo Sea Jazz kan betraktas som en ”framgångsstory”. Det som under 20 år har, som ovan framgår, åstadkommits är imponerande. Inte minst om man betraktar utgångspunkterna med så omfattande verksamhet i en skärgårds- och utflyttningskommun. Festivalens expansion och mångsidiga utveckling av verksamheten har byggt på de små stegens taktik. Ett uppvaknande intresse för jazz och även seriös musik under några intensiva sommarveckor är ett drag utvecklingen. Micke Långbacka har  som konstnärlig ledare under två decennier med sitt kontaktnät  lyckats engagera en stor del av den inhemska musikens jazztoppar som  bidragit till festivalens positiva image. Festivalen vill gärna marknadsföra sig som intim och jazzig utan stora kommersiella inslag, vilket har väckt både respekt och beundran.  Ett tack bör i detta sammanhang riktas till fonder, kommun, sponsorer, artister och publik som erbjudit god vind i Sea Jazz seglen. Jag tror på fortsatt framgångsrik seglats.

I april 2009 Kurt-Erik Långbacka

image_pdf